Οι διαταγές πληρωμής και οι διαταγές απόδοσης μισθίου εκδίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας από τον Ειρηνοδίκη, όταν εκτελεί καθήκοντα Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Οι ένορκες βεβαιώσεις (απλές, ή μετά από κλήτευση), συντάσσονται αυθημερόν.

Τα καθήκοντα του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας εκτελούνται από ώρα 09:00 μέχρι 14:00.

Πληροφορίες: Γραφείο 3, 3ος όροφος.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810-282875, e-mail: eirher3@otenet.gr