Διαδικασία αναγνώρισης σωματείου

1) Κατάθεση αίτησης (πρωτότυπο και αντίγραφο) στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου, με σχετικό διπλότυπο είσπραξης από τον Δικηγορικό Σύλλογο

2) Πρακτικό ίδρυσης εις διπλούν*

3) Πίνακας μελών προσωρινής Διοίκησης εις διπλούν*

4) Δήλωση μελών της προσωρινής Διοίκησης περί μη στέρησης των πολιτικών τους δικαιωμάτων εις διπλούν*

5) Καταστατικό σωματείου εις τριπλούν* και ένα φωτοαντίγραφο

6) Διάταξη

* Οι υπογραφές των μελών πρέπει να είναι πρωτότυπες.

Διαδικασία τροποποίησης σωματείου

1) Κατάθεση δικογράφου (πρωτότυπο και αντίγραφο), με σχετικό διπλότυπο είσπραξης

2) Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης εις διπλούν*

3) Προσκόμιση του παλιού καταστατικού

4) Νέο (τροποποιημένο) καταστατικό εις τριπλούν* και ένα φωτοαντίγραφο

5) Επικυρωμένη Διάταξη αναγνώρισης σωματείου

6) Πιστοποιητικό μεταβολών (αν υπάρχουν)

7) Δήλωση μελών Δ.Σ. περί μη στέρησης των πολιτικών τους δικαιωμάτων εις διπλούν*

8) Πίνακας μελών Δ.Σ. εις διπλούν

9) Διάταξη

* Οι υπογραφές πρέπει να είναι πρωτότυπες.

Πληροφορίες: Γραφείο 3, 3ος όροφος, τηλ: 2810-282875