Αρμοδιότητες και συνεδριάσεις του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου λειτουργεί σε ένα πολιτικό τμήμα, το οποίο δικάζει:

Α. 1) Υποθέσεις που εκδικάζονται με τις διατάξεις της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Για την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών συνεδριάζει στο ακροατήριο του κάθε Δευτέρα του μήνα, εκτός από την τελευταία και ώρα 9:00 π.μ.

Σε κάθε συνεδρίαση προσδιορίζονται: δεκαπέντε (15) υποθέσεις συνολικά (πρωτοείσακτες και από αναβολή). Την ίδια ημέρα οι δικάζοντες δικαστές θα χρεώνονται, χωρίς να υπάρχει ανώτατο αριθμητικό όριο, διατάξεις που αφορούν κληρονομητήρια, σωματεία και συνεταιρισμούς, δημοσίευση και κήρυξη κυρίας διαθήκης. Κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου, ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας του Τμήματος δύναται να προβεί στην έκδοση των ανωτέρω διατάξεων, αν κριθεί το επείγον.

2) Υποθέσεις που υπάγονται στην διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Για την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών συνεδριάζει στο ακροατήριο του κάθε Δευτέρα του μήνα, εκτός από την τελευταία και ώρα 9:00 π.μ. Σε κάθε συνεδρίαση προσδιορίζονται: δέκα (10) υποθέσεις εκ των οποίων πέντε (5) ασφαλιστικά (νομής, προσωρινή ρύθμιση κατάστασης, προσωρινή επιδίκαση απαίτησης, αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης κλπ) πρωτοείσακτες και από αναβολή]), πέντε (5) υποθέσεις που εκδικάζονται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (αναστολές εκτέλεσης, ανατροπές κατάσχεσης, πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής κλπ.) εξ αναβολής και πρωτοείσακτες. Οι επείγουσες υποθέσεις μπορούν να προσδιοριστούν από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας οποιαδήποτε άλλη ημέρα της εβδομάδας, λόγω του επείγοντος αυτών, αλλά και των αναγκών της Υπηρεσίας. Οι υποθέσεις που προσδιορίζονται εκτός τακτικής δικασίμου θα εκδικάζονται από το δικαστή που τις προσδιόρισε, στον οποίο θα χρεώνονται.

Β. 1. Υποθέσεις τακτικής διαδικασίας.

Οι συνεδριάσεις του Ειρηνοδικείου προς εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων της τακτικής διαδικασίας που ανήκουν στην αρμοδιότητα του θα γίνονται κάθε 1η και 2η Τρίτη του μήνα και έως δύο φορές τον μήνα και ώρα 9.00 π.μ. Ειδικότερα, για το μήνα Σεπτέμβριο θα προσδιορίζονται οι ως άνω υποθέσεις την 3η Τρίτη του μήνα (καθώς το δικαστικό έτος άρχεται την 16η Σεπτεμβρίου). Οι υποθέσεις της νέας τακτικής διαδικασίας (άρθρο 237 ΚΠολΔ, όπως διαμορφώθηκε με το ν. 4335/2015) και από την έναρξη ισχύος αυτού (1-1-2016), οι αγωγές και τα λοιπά εισαγωγικά δικόγραφα της τακτικής διαδικασίας που κατατίθενται από την ημερομηνία αυτή εγγράφονται σε ένα νέο πινάκιο. Σε κάθε δικάσιμο στο νέο πινάκιο, μετά τη λήξη του μεταβατικού σταδίου κατά τα οριζόμενα παρακάτω, θα προσδιορίζονται μέχρι τριάντα τρεις (33) υποθέσεις, εκ των οποίων μέχρι είκοσι (20) κατ1 αντιμωλία και μέχρι δεκατρείς (13) ερήμην συζητούμενες υποθέσεις. Αν δεν υπάρχουν ερήμην, θα προσδιορίζονται αντίστοιχα υποθέσεις κατ’ αντιμωλία και αντιστρόφως.

1α. Κατά το μεταβατικό στάδιο και μέχρις εξαντλήσεως, οι εκκρεμείς υποθέσεις, οι κατατεθείσες δηλαδή μέχρι την εφαρμογή των νέων παραπάνω διατάξεων (31-12-2015), αγωγές και ανακοπές, που έχουν προσδιοριστεί στα ήδη υπάρχοντα πινάκια εξακολουθούν να εκδικάζονται κατά τις ισχύουσες μέχρι την ημερομηνία αυτή διατάξεις του ΚΠολΔ. Για όσες υποθέσεις έχουν ήδη προσδιοριστεί σε πινάκια, που έχουν ανοίξει μέχρι την 31-12-2015 ή πρόκειται να προσδιοριστούν σε μεταγενέστερο χρόνο, λόγω αποδοχής αιτημάτων αναβολής, 43907 τα πινάκια αυτά θα βαίνουν παράλληλα με τα νέα, μέχρι την οριστική εξάντλησή τους.

1β. Κατά το μεταβατικό αυτό στάδιο: α) Αν ο αριθμός των υποθέσεων, που είναι προσδιορισμένες στα παλαιά πινάκια είναι μεγαλύτερος των ως άνω αναφερομένων, δηλ. τριάντα τριών (33) υποθέσεων για καθεμία από τις προαναφερόμενες δικάσιμους, δεν θα προσδιορίζονται υποθέσεις στα νέα πινάκια.

β) Αν ο αριθμός των υποθέσεων, που είναι προσδιορισμένες στα παλαιά πινάκια είναι μέχρι τριάντα τρεις (33), στο νέο πινάκιο θα εγγράφεται ο αντίστοιχος αριθμός υποθέσεων της τακτικής διαδικασίας, που προκύπτει από τη διαφορά των παραπάνω αριθμών, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού αυτού, ώστε συνολικά οι προσδιοριζόμενες υποθέσεις να ανέρχονται στον προβλεπόμενο αριθμό, αντιμωλία και ερήμην, αναλογικά δύο (2) προς ένα (1).

1γ. Κατά το μεταβατικό στάδιο στην Τακτική Διαδικασία προηγείται η εκδίκαση πρώτα των υποθέσεων της νέας Τακτικής Διαδικασίας (αρθρ. 237 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4335/2015), καθώς για τις υποθέσεις αυτές αρκεί μόνο η εκφώνηση και ακολουθεί η εκδίκαση των υποθέσεων, που είναι γραμμένες στα παλαιά καταργούμενα πινάκια. Ως προς τις υποθέσεις της νέας Τακτικής Διαδικασίας, για τις οποίες κατ1 άρθρο 237 παρ 6 του νέου ΚΠολΔ διατάσσεται επανάληψη συζήτη σης με διάταξη του Δικαστή και ο τόπος και ο χρόνος της νέας συζήτησης για τη συμπλήρωση των αποδείξεων με την εξέταση μαρτύρων καθορίζεται υποχρεωτικά στην σχετική διάταξη, ορίζεται ότι οι Δικαστές οφείλουν κατά το δυνατόν να προσδιορίζουν την διεξαγωγή των αποδείξεων στις ημέρες που έχουν ορισθεί να δικάσουν οι ίδιοι υποθέσεις στα πινάκια της Τακτικής Διαδικασίας.

Η εκδίκαση των κατ’ επανάληψη της διαδικασίας αυτών υποθέσεων, στην περίπτωση αυτή, ακολουθεί μετά το τέλος της εκδίκασης των υποθέσεων που είναι γραμμένες στα πινάκια της Τακτικής Διαδικασίας. Αν ο ορισμός δικασίμου στις παραπάνω ημέρες δεν είναι δυνατός ή τυχόν η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί αλλά διακοπεί για άλλη ημέρα, οι δικαστές οφείλουν να ορίζουν ημέρα και ώρα για την επανάληψη (συνέχιση της εξέτασης των μαρτύρων) μετά από συνεννόηση με την Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου.

Οι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού προσδιορισθείσες ανά δικάσιμο υποθέσεις, εκδικάζονται κανονικά, ακόμα και αν ο αριθμός τους υπερβαίνει το μέγιστο, σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα, αριθμό εγγεγραμμένων στο πινάκιο υποθέσεων.

Γ. 1. Υποθέσεις Περιουσιακών Διαφορών και συγκεκριμένα εργατικών διαφορών, αμοιβών καθώς και διαφορών επαγγελματιών και οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης.

Για την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών συνεδριάζει στο ακροατήριο του κάθε In και 2η Τρίτη του μήνα και ώρα 9:00 π.μ. Σε κάθε συνεδρίαση προσδιορίζονται: δέκα (10) υποθέσεις (πρωτοείσακτες και από αναβολή).

2. Υποθέσεις Περιουσιακών Διαφορών [(μισθωτικών, από οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, πιστωτικών τίτλων, από αμοιβές, ζημιών από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές (συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο 614 ΚπολΔ, όπως διαμορφώθηκε με τον ν. 4335/2015)], καθώς και ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής, απόδοσης χρήσης μισθίου, ανακοπές κατά το στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης (όπως των άρθρων 933, 936, 979, 986, 987, 1044 ΚΠολΔ, ανακοπές κατά τον ΚΕΔΕ) και κάθε ανακοπή κατά το άρθρο 583 επ. της φύσης της εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών και αντιρρήσεις κατά Ευρωπαϊκών Διαταγών Πληρωμής.

Για την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών συνεδριάζει στο ακροατήριο του κάθε Δευτέρα του μήνα, εκτός από την τελευταία Δευτέρα του μηνός και ώρα 9:00 π.μ. Σε κάθε συνεδρίαση προσδιορίζονται: είκοσι (20) υποθέσεις (πρωτοείσακτες και από αναβολή).

3. Υποθέσεις Περιουσιακών Διαφορών και συγκεκριμένα υποθέσεις ζημιών από αυτοκίνητα.

Για την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών συνεδριάζει στο ακροατήριο του κάθε 3η Τρίτη του μήνα και ώρα 9:00 π.μ, εκτός από το μήνα Σεπτέμβριο. Σε κάθε συνεδρίαση προσδιορίζονται: πενήντα (50) υποθέσεις συνολικά (πρωτοείσακτες και από αναβολή).

Δ. Υποθέσεις που εκδικάζονται κατά τις Ειδικές διατάξεις περί Μικροδιαφορών.

Για την εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων συνεδριάζει στο ακροατήριο του κάθε τέταρτη Τρίτη του μήνα και ώρα 9:00 π.μ. Σε κάθε συνεδρίαση προσδιορίζονται πενήντα (50) υποθέσεις συνολικά (πρωτοείσακτες και από αναβολή).

Ε. Υποθέσεις για την εκδίκαση των υποθέσεων του ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις».

Δικάσιμος ορίζεται κάθε 2η Τρίτη του μήνα και κάθε 1η και 3η Πέμπτη του μήνα και ώρα 09:00. Για κάθε δικάσιμο θα εγγράφεται στο πινάκιο ο κατωτέρω αριθμός υποθέσεων, κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40), πρωτοείσακτες και από αναβολή, οι οποίες θα αυξάνονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της Υπηρεσίας με πράξη του Προϊσταμένου Ειρηνοδίκη που διευθύνει το Ειρηνοδικείο, η οποία θα εγκρίνεται από την Ολομέλεια. Στον παραπάνω αριθμό συμπεριλαμβάνονται και οι αιτήσεις για τις οποίες ορίστηκε δικάσιμος για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών, αιτήσεις για τις οποίες επαναπροσδιορίζεται δικάσιμος για την συζήτηση τους, είτε κατόπιν αιτήσεως των διαδίκων, είτε αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, αιτήσεις του άρθρου 11 και αιτήσεις μεταρρύθμισης απόφασης.

ΣΤ. Ορίζεται ημέρα επικύρωσης -κατά την οποία είτε επικυρώνεται ο ενδεχόμενος προδικαστικός συμβιβασμός από τον Ειρηνοδίκη είτε συζητείται ενδεχόμενο αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής και τη λήψη προληπτικών μέτρων κατ ́εφαρμογή του άρθρου 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είτε εκδικάζονται αυτοτελείς αιτήσεις προσωρινής διαταγής ή αιτήματα μεταρρύθμισης ή ανάκλησης χορηγηθείσης προσωρινής, κάθε Τετάρτη του μήνα και ώρα 09:00. Για κάθε δικάσιμο θα εγγράφονται σε κάθε έκθεμα κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) πρωτοείσακτες επικυρώσεις ή προσωρινές διαταγές και κατ’ ανώτατο όριο πέντε (5) υποθέσεις από αναβολή], ήτοι συνολικά 35. Ορίζεται ημέρα εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων του ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κάθε μέρα και ώρα που θα κρίνει ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας.

Ζ. Δημοσιεύσεις διαθηκών κατά την εκούσια δικαιοδοσία θα γίνονται κάθε Δευτέρα, εκτός από την τελευταία Δευτέρα εκάστου μηνός, καθ’ όλη τη διάρκεια του δικαστικού έτους, εκτός από τους μήνες των δικαστικών διακοπών. Κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου, ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας του Τμήματος δύναται να προβεί σε δημοσίευση διαθήκης, αν κριθεί το επείγον.

Η. Υποθέσεις Συναινετικών Προσημειώσεων δικάζονται κάθε μέρα, από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, και από ώρα 10.00 έως 13.00.